มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์


ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการโดนครอบครัว
ชุมชนและภาคีเครือข่ายศิริราชมูลนิธิ
กรุงเทพมหานครมูลนิธิธรรมานุรักษ์
จังหวัดกาญจนบุรี